Affaldsplan

Spodsbjerg Turistbådehavn fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald der modtages på havnen. Derfor er affaldsplanen løbende revideret, senest i april 2024.

 Spodsbjerg Turistbådehavn råder over ca. 200 pladser, hvoraf de ca. 120 er jollepladser og 80 pladser til større både. Havnen besøges årligt af 2500–3000 gæstesejlere.

 Al dagrenovation modtages på turisthavnens modtagestation og nogle få efter behov opstillede affaldsstativer, som er strategisk fordelt på havnen. Disse tømmes 1-3 gange ugentlig efter behov.

Følgende affald til genbrug modtages også på modtagestationen, batterier, flasker, dåser, plastic, samt spildolie.

 Modtagestation er tilgængelige hele døgnet og er markeret på oversigtskortet der er anbragt ved landgangen til de 4 broer, her findes også andre praktiske oplysninger.

 På modtagestationen findes en detaljeret skiltning, med udgangspunkt i skiltningen som er anbefalet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen.

 Dette forslag til ”Affaldsplan for Spodsbjerg Turistbådehavn” er udarbejdet af havnefogeden. Planen sendes i høring i 4 uger fra 24.april 2024 hos Langeland kommune og til Miljøstyrelsen for endelig godkendelse.

 Godkendt af Miljøstyrelsen og Langeland kommune den 24-05 2024

Gyldig i 5 år, indtil 24-05 2029.

 

BEMÆRK VENLIGST!

Der modtages ikke affald fra områdets feriehuse.

Kort

Ansvarlig for udarbejdelsen:

Fonden Spodsbjerg Turistbådehavn

Ansvarlig for gennemførelsen:

Fonden Spodsbjerg Turistbådehavn

Relevant lovgivning:

  • Lov om beskyttelse af havmiljøet – Lov nr. 476 af 30/6/1993
  • Bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2015 om modtagefaciliteter for affald, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner.

 

Indhold:

  1. Beskrivelse af havnens modtageordning
  2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
  3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
  4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
  5. Beskrivelse af afgiftsordningen
  6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

 

Bilag: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

 

 

 

1.  Beskrivelse af havnens modtageordning

 

Kloakspildevand

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Mobilt tømningsanlæg

90 liter

Almindelige toiletkummer

1 - 9 stk.

  

Driftsaffald – olie og kemikalier

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Tank/beholder til spildolie

1 x 700 liter (lukket kar)

Tank/beholder til olieholdigt vand

1 x 700 liter (lukket kar)

Beholder til genopladelige batterier og engangsbatterier

1 x 5 liter.

 

Driftsaffald – almindeligt affald

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Container til dagrenovation

7 x 770 liter

Skraldespande/stativer til dagrenovation

8

Flaskecontainer

1 x 500 liter

Container til metal (øl- og sodavandsdåser)

1 x 500 liter

Container til plastic

1 x 240 liter

 

2.  Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

 

Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.

 

Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

 

Ajourføring:

Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision. 

 

 

3  Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald

 

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

 

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.

Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havne-bestyrelsen har valgt at sortere havnens affald i:

 

 

Kloakspildevand:

 

Affald fra følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

Mobilt tømningsanlæg

Kapacitet 90 liter

Modtagestation 2

Nej

Kemiske toiletter

Alm. Toiletkumme

Havnehus & toiletbygning

1

 

 

Driftsaffald – olie og kemikalier.

 

Affaldet sorteres i følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

Spildolie og olieholdigt vand

Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand)

Modtagestation 2

Ja

Faste kemikalier

Beholder til almindelige engangsbatterier

Modtagestation 2

 

Ja

 

Driftsaffald – almindeligt affald:

 

Affaldet sorteres i følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

Dagrenovation

Container til dagrenovation

Modtagestation 2

Ja

Dagrenovation

Alm. skraldespande/stativer

Spredt på havnen

 

Glas

Flaskecontainer

Modtagestation 2

Ja

Metal

Container til metal (øl- og sodavandsdåser)

Modtagestation 2

Ja

 

4.  Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen

 

Modtagestation og genbrugsplads er tilgængelige hele døgnet

 

Der udarbejdes et oversigtskort, der viser havnens område med de forskellige faciliteters placering samt relevant information. Kortet er ophængt ved havnekontoret og ved hver bro.

  

5.  Beskrivelse af afgiftsordningen

 

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

 

6.  Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

 

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnefogeden, som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Havne-bestyrelsen, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.

 

 

7.  Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

 

Konsultationen af brugerne af havnen kan ske ved:

 

  • Opslag
  • Årligt møde